Medezeggenschapsraad

Informatie over de Medezeggenschapsraad:

INLEIDING
Deze website geeft een indruk van en informatie over de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool de Prinses Beatrix, zoals onder andere de geschiedenis, de doelstellingen, wettelijke taken en bevoegdheden, data, de leden en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

GESCHIEDENIS
De basisschool Prinses Beatrixschool vormt samen met basisschool De Zonnesteen binnen SKOzoK het cluster “het Hof”. Dit cluster is in het verleden gevormd om vroegtijdige samenwerking tussen deze scholen te bewerkstelligen, zodat op toekomstige demografische veranderingen zoals teruglopende leerlingaantallen op een adequate wijze kan worden geanticipeerd.

Deze samenwerking is ook op het niveau van de medezeggenschapsraden doorgevoerd, waardoor deze op regelmatige basis vergaderen. Dit maakt het mogelijk om de strategische lange termijn doelstellingen van de directie al in een vroegtijdig stadium te beoordelen en hierop in te spelen.

ALGEMEEN
De medezeggenschapsraad is het orgaan waar ouders en leerkrachten meebeslissen over het beleid van de school. De ouders in de MR van de Beatrix worden aangesteld voor een functietermijn van 3 jaar. Deze ouders worden gekozen middels een verkiezing, waarbij de ouders van de school hun stem uit kunnen brengen.

Details betreffende het functioneren van de MR zijn vastgelegd in een reglement.

 

DOELSTELLING
De MR heeft als doel de bij de school betrokken partijen (ouders en team) medezeggenschap te geven bij allerlei beslissingen die genomen worden. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven, maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN
De bevoegdheden en taken van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS, 2007) en het Medezeggenschapsreglement.

Belangrijk is dat de MR ervoor zorgt dat:

een ieder in staat wordt gesteld zijn belangen naar voren te brengen.

- alle partijen hun gezichtspunten kunnen toelichten en desnoods verdedigen.
- er een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg heerst binnen de school.

 

De MR mag alle onderwerpen bespreken die de school betreffen. Voorbeelden zijn het schoolplan, Tussen Schoolse Opvang, het formatieplan, ontruimingsplan, de begroting, het jaarverslag van de school en het jaarverslag van de MR. Daarnaast worden actuele onderwerpen besproken.

 

De MR kent meerdere bevoegdheden:

Bij de algemene bevoegdheden gaat het vooral om het recht op voldoende informatie en het initiatiefrecht. Dit betekent dat het bestuur de MR altijd voldoende informatie dient te verschaffen en dat de MR, m.b.t. zaken die de school aangaan het recht heeft zelf een uitspraak of een voorstel aan het bestuur voor te leggen.
De bijzondere bevoegdheden zijn de adviesbevoegdheid en instemmingsbevoegdheid. Bij deze bevoegdheden gaat het voornamelijk om het recht om advies c.q. instemming te geven aan een besluit voordat deze wordt genomen. In de wet op de MR staat beschreven bij welke besluiten het adviesrecht en bij welke het instemmingsrecht geldt.

GELEDINGEN
De MR bestaat uit 2 geledingen, een ouder- en een personeelsgeleding. De oudergeleding wordt gekozen uit en door de ouders van de school. De personeelsgeleding wordt gekozen uit en door het personeel van de school.

Op dit moment bestaat de MR van de Beatrix uit de volgende personen:
Leerkrachten:
Marjolein Brands (S)
Rennie van der Vliet
Debbie Hogenboom

Ouders:
Sigrid Struik (V)
Ellen Duffhues
Bregje Hoeks
 

Mailadres MR: mrprbeatrixschool@gmail.com

Leden van de MR worden gekozen door en vanuit de geleding waartoe zij behoren en zijn dus aan te merken als vertegenwoordigers van deze geleding.

VERGADERINGEN

De MR komt ongeveer  6 keer per jaar bijeen.  Meestal is een deel van de vergadering gezamenlijk met de MR van De Zonnesteen.

De agenda van de medezeggenschapsraad is openbaar en kan opgevraagd worden. Desgewenst kan iedere ouder een agendapunt voor de MR agenda aandragen. Dit kan door een van de leden van de MR aan te spreken of via het emailadres. Hier kunt u ook terecht met uw vragen en opmerkingen.